REGULAMIN
Kursu Sztuk Walki
organizowanych przez firmę Tomczyk Marcin Gymnazion

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki odbywania się kursu zwanym dalej „Kursem sztuk walki” bądź „Kursem”.
2. Kurs Sztuk Walki – opracował Marcin Tomczyk

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz niezmierne korzyści wynikające z uprawiania sztuk walki powstał pomysł wprowadzenia zajęć ze sztuk walki dla dzieci i dorosłych. Program zawiera między innymi elementy boksu, boksu tajskiego i stylów chwytanych. Zawiera również niektóre elementy akrobatyczne, gry i zabawy, korekcja wad postawy, ćwiczenia ogólnorozwojowe i przygotowawcze do uprawiania sztuk walki.

3. Celem kursu jest nauczenie Uczestnika podstawowych elementów techniczno-taktycznych z zakresu sztuk i sportów walki. Ma za zadanie też wyposażenie go w podstawową wiedzę z zakresu treningu sportowego.

§2
Organizator

1. Organizatorem Kursu Sztuk Walki jest firma Tomczyk Marcin Gymnazion, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Sobieskiego 64/220, która realizuje główną działalność pod kodem PKD 85.51.Z
2. Instruktorem prowadzącym Kursu jest Marcin Tomczyk, zwany dalej „Instruktorem”.
3. Uczestnictwo w Kursie Sztuk Walki jest odpłatne w kwocie 160 zł miesięcznie.
4. Przebieg zajęć może być utrwalany na zdjęciach lub filmie, będących własnością Organizatora.

§3
Rekrutacja

1. Kurs jest adresowany do osób, które skończyły 14 rok życia, zwanych dalej „Uczestnikiem”.
2. Uczestnikiem Kursu może być każda osoba, która dysponuje dobrym stanem zdrowia, a w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów.
3. Nabór odbywa się poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
4. Organizator kończy nabór wraz z uzyskaniem optymalnej ilości osób do przeprowadzenie kursu.
§4
Warunki Uczestnictwa

1. Uczestnikiem Kursu może być każda osoba powyżej 14 roku życia, u której nie występują przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Kursie Sztuk Walki.
2. Kontuzje i niedyspozycje zdrowotne, należy zgłosić do Instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
3. Uczestnik ma prawo do nieobecności podczas 1 zajęć, jednak nie ma możliwości nadrobienia utraconych zajęć.
4. Każdorazowo warunkiem dopuszczenia do zajęć jest posiadanie przez Uczestnika wygodnego stroju w postaci krótkich spodenek i koszulki.

§5
Organizacja Kursu

1. Kurs Sztuk Walki będzie realizowany w formie zajęć praktycznych, które obejmują naukę sztuk walki poprzez zajęcia ruchowe z ukierunkowaniem na techniki walki wręcz oraz trening ogólnorozwojowy.
2. Zajęcia praktyczne będą dostosowane do bieżącej kondycji i możliwości Uczestników oraz każdorazowo poprzedzone rozgrzewką.
3. Czas zajęć, kolejność realizowanych tematów oraz liczba spotkań może ulec zmianie.
4. Kurs odbywać się będzie na przystosowanym obiekcie przystosowanym do zajęć przez organizatora.
5. W zajęciach jednocześnie może uczestniczyć nie więcej niż 14 osób.
6. Ilość grup jaka zostanie utworzona jest uzależniona od ilości chętnych i możliwości organizatora, jednak nie więcej niż 7 grup

§6
Bezpieczeństwo podczas zajęć

1. Obowiązkiem Uczestnika Kursu jest informowanie Instruktora przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, każdorazowo o swojej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie ćwiczeń.
2. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Instruktora dotyczących zachowania, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
3. Uczestnik Kursu przed przystąpieniem do zajęć ma obowiązek sprawdzić,
czy powierzony mu przez Instruktora sprzęt nie posiada uszkodzeń mogących narazić Uczestnika na uszczerbek na zdrowiu. Każdy budzący wątpliwość Uczestnika defekt, Uczestnik ma obowiązek zgłosić Instruktorowi bezzwłocznie po jego stwierdzeniu.
4. Obowiązkiem Uczestnika Kursu jest posiadanie odpowiedniego stroju do ćwiczeń
oraz zmiennego obuwia sportowego.
5. W trakcie Kursu Uczestnik obligatoryjnie musi zdjąć okulary oraz wszelką biżuterię, zegarki, ostre ozdoby włosów oraz inne elementy garderoby mogące narażać bezpieczeństwo własne oraz innych ćwiczących.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą wyposażenia i sprzętu używanego przez Uczestnika Kursu w czasie trwania Kursu oraz bezpośrednio przed i po nich.
7. Wymaga się, aby Uczestnik Kursu dokonał niezwłocznie ubezpieczenia własnej osoby. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji sportowych powstałe w trakcie Kursu.
8. Organizator i Instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u Uczestników Kursu w związku z wykonywaniem ćwiczeń w czasie trwania Kursu zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi i bezpieczeństwa.
9. Uczestnicy zobowiązani są do podania Instruktorowi bieżących informacji o stanie swojego zdrowia oraz o przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się Uczestnika na zajęciach jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.
10. W przypadku widocznych przeciwwskazań zdrowotnych Uczestnika (kontuzje, choroby zakaźne itp.) Instruktor bądź Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi prawa udziału
w zajęciach.
11. Zabrania się w trakcie zajęć spożywania posiłków, żucia gumy oraz picia napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających oraz innego typu substancji mogących szkodzić zdrowiu. W przypadku stwierdzenia przez Instruktora,
że Uczestnik Kursu w ich trakcie nie spełnia wymogów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Instruktor może wyprosić taką osobę z zajęć.
12. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach lub nakazać ich opuszczenie Uczestnikowi, co do którego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
13. Na sali podczas treningu mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy Kursu.
14. Obecność osób postronnych jest dozwolona wyłącznie za zgodą Organizatora i Instruktora.

§7
Program zajęć praktycznych

Nauka i doskonalenie uderzeń ręcznych:
1. Nauka i doskonalenie uderzenia prostego.
2. Nauka i doskonalenie obrony przed uderzeniem prostym – blok przedramieniem do środka i na zewnątrz.
3. Nauka i doskonalenie uderzenia sierpowego.
4. Nauka i doskonalenie obrony przed uderzeniem sierpowym – blok przedramieniem pojedynczy i podwójny.
5. Nauka i doskonalenie uderzenia typu „ Hak”
6. Doskonalenie obrony przed uderzeniami ręcznymi.
7. Nauka i doskonalenie unikania ciosów, balans ciała.
Nauka i doskonalenie kopnięć:
1 .Nauka i doskonalenie kopnięcia prostego.
2. Nauka i doskonalenie obrony przed kopnięciem prostym.
3. Nauka i doskonalenie kopnięcia bocznego.
4. Nauka i doskonalenie obrony przed kopnięciem bocznym.
5. Nauka i doskonalenie  kopnięcia okrężnego.
6. Nauka i doskonalenie obrony przed kopnięciem okrężnym.
7. Doskonalenie kopnięć oraz obrony przed kopnięciami.
8. Nauka podcięć i sprowadzeń do parteru.
Nauka obrony przed uchwytami:
1. Nauka i doskonalenie obrony przed uchwytem oburącz  z przodu
2. Nauka i doskonalenie obrony przed uchwytem jednorącz z przodu
3. Nauka i doskonalenie obrony przed uchwytem z przodu za jedną i dwie ręce
4. Nauka i doskonalenie obrony przed uchwytem za ramię jednorącz oburącz
5. Nauka i doskonalenie obrony przed duszeniem z tyłu
6. Nauka i doskonalenie obrony przed duszeniem w parterze
7. Doskonalenie obrony przed dowolnym uchwytem i duszeniem.
Kształtowanie cech motorycznych w sztukach walki:
1. Kształtowanie siły w sztukach walki w formie zabawowej
2. Kształtowanie szybkości w sztukach walki w formie zabawowej.
3. Kształtowanie wytrzymałości w sztukach walki w formie zabawowej.
4. Gry i zabawy w sztukach walki.
Kształtowanie umiejętności walki wręcz w postaci sparingów.

1. Nauka ataku.
2. Nauka obrony.
3 Taktyka walki.

§8
Postanowienia końcowe

1. Kurs rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia zajęć konkretnej grupy.
2. Kurs odbywa się w wyznaczonych terminach zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
W przypadku nieobecności Instruktora Organizator zapewnia zastępstwo.
3. Harmonogram zostanie ogłoszony na stronie internetowej https://gymnazion.pl/ i na fanpejdżu
https://www.facebook.com/Gymnazion-Sosnowiec-MuayThai-153577101381228
4. Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez uczestniczących
w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem na oświadczeniu (załącznik nr 1).

 

……………………………………… ………………………………………
Miejscowość, data Podpis uczestnika/opiekuna

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Kursu Sztuk Walki organizowanych przez firmę Tomczyk Marcin Gymnazion

……………………………………… ………………………………………
Miejscowość, data Podpis uczestnika/opiekuna

 

***

Oświadczam, że nie występują u mnie żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mi uczestnictwo w Kursie Sztul Waki.

……………………………………… ………………………………………
Miejscowość, data Podpis uczestnika/opiekuna

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19

1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:
• nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),
• nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym
• w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.
2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące w Gymnazion Muay Thai i podczas Kursu Sztuk Walki
3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym Kursie Sztuk Walki prowadzonym przez Marcina Tomczyka
4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

Imię i nazwisko- CZYTELNIE…………………………
Numer telefonu…………………………………………
własnoręczny podpis…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomczyk Marcin Gymnazion 41-200 Sosnowiec, ul. Sobieskiego 64/220
2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Kursie Sztuk Walki.

……………………………………… ………………………………………
Miejscowość, data Podpis uczestnika/opiekuna